lt en

Įstatai

Patvirtinta Vilniaus rajono mero
2003 m. rugpjūčio 29 d., A27-821
Nr. Vo 98-01

VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS "VILNOJA" ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1."VILNOJA" yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, savanoriškas susivienijimas- visuomeninė organizacija (toliau vadinama – "VILNOJA"), sudaryta organizuoti turiningą visuomeninės organizacijos narių laisvalaikį ir poilsį. "VILNOJA" yra ne pelno siekianti organizacija.
1.2."VILNOJA" yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu, simboliką, savarankišką balansą, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, taip pat sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka.
1.3."VILNOJA" savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuomeninių organizacijų Įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikoje pasirašytomis tarptautinėmis sutartimis bei šiais įstatais.
1.4."VILNOJOS" būstinė yra Zdziechovskio g.27, Sudervės kaimas, Sudervės seniūnija, Vilniaus rajonas.
1.5.Sutrumpintas visuomeninės organizacijos pavadinimas- "VILNOJA".
1.6."VILNOJOS" veiklos teritorija yra Vilniaus rajonas.

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1.Organizuoti visuomeninės organizacijos narių laisvalaikio veiklą bei užimtumą.
2.2.Propaguoti ir vystyti meną bei kultūrą.
2.3.Organizuoti socialinę paramą daugiavaikėms šeimoms.
2.4.Skatinti aplinkos apsaugą.
2.5.Rengti proginius ir kitokius šventinius vakarus.
2.6.Organizuoti labdaringus bei kitokio pobūdžio renginius.

3. TEISĖS IR PAREIGOS

3.1."VILNOJA", vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir siekdama įgyvendinti savo įstatuose nurodytus tikslus, turi teisę:
1.Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informacią, apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius.
2.Nustatyti organizacijos struktūrą.
3.Vienytis į visuomeninių organizacijų sąjungas, steigti fondus, steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, steigti padalinius.
4.Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.
5.Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai.
6.Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, kitų visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat įmonių, įstaigų bei asmenų.
3.2."VILNOJA" atsako už savo prievoles visu savo turtu.
3.3."VILNOJA" neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už "VILNOJOS" prievoles.
3.4."VILNOJA", padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.
3.5."VILNOJA" privalo naudoti pagal paskirtį labdaros davėjų ar rėmėjų perduotas lėšas.
3.6."VILNOJA" gali turėti ir kitų civilinių teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
3.7.Visuomeninei organizacijai "VILNOJA" neleidžiama:
1.vykdyti valstybės, jos institucijų ar pareigūnų funkcijų;
2.vykdyti profesinės sąjungos funkcijų;
3.ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytais atvejais;
4.gauti lėšų ar kito turto, kurį skiria kitų valstybių valdžios ir valdymo institucijos ar valstybės organizacijos, išskyrus lėšas ar kitokį turtą, mokslui, studijoms, kultūrai, švietimui, sportui, sveikatos priežiūrai, socialinei apsaugai ir darbui, aplinkos apsaugai remti ir kitus atvejus, kuriuos numato teisės aktai.
3.8."VILNOJA" gali įstoti į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Visuomeninių organizacijų įstatymui ir kitiems įstatymams, palaikyti ryšius su kitų valstybių visuomeninėmis, taip pat tarptautinėmis organizacijomis, sudaryti su jomis susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams.
3.9.Su "VILNOJOS" samdomais darbuotojais sudaroma darbo sutartis įstatymų nustatyta tvarka.
3.10.Asmenys, dirbantys visuomeninėje organizacijoje "VILNOJA" pagal darbo sutartį, turi teisę į socialinį draudimą (bei kitas teises ir garantijas, kurios įstatymų nustatytos asmenims, dirbantiems valstybinėse įmonėse, įstaigose ir organizacijose). Šiems tikslams "VILNOJA" į valstybinį socialinio draudimo fondą iš savo pajamų moka tokias pat įmokas kaip ir valstybinės įmonės, įstaigos ir organizacijos.
3.11."VILNOJOS" įsteigtas padalinys turi teisę atsiskirti nuo visuomeninės organizacijos ir tapti nauja visuomenine organizacija. Atsiskyrusiam visuomeninės organizacijos padaliniui atstovaujantis asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo atsiskirti priėmimo privalo raštu pranešti apie šį sprendimą visuomeninėms organizacijoms, nuo kurios jis atsiskiria, valdymo organui, taip pat savivaldybės, kurios teritorijoje yra šio padalinio buveinė, vykdomajai institucijai. Nuo sprendimo atsiskirti priėmimo dienos "VILNOJOS" padalinys netenka savo ankstesnio pavadinimo ir simbolikos. Toks padalinys registruojamas kaip nauja visuomeninė organizacija.
3.12."VILNOJA", visuotinio narių susirinkimo sprendimu, bet kada gali nutraukti savo padalinių veiklą. Priėmus sprendimą nutraukti padalinio veiklą, padalinio turtas ir lėšos atitenka visuomeninei organizacijai "VILNOJA".
3.13."VILNOJOS" pavadinimo ir simbolikos, įstatų pakeitimai ir papildymai registruojami ta pačia tvarka kaip ir įstatai. Jie įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

4. VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS TURTAS, PAJAMŲ ŠALTINIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS

4.1."VILNOJAI" nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgytas už visuomeninei organizacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
4.2.Visuomeninės organizacijos "VILNOJA" lėšas sudaro:
1.Valdybos nustatyti narių mokesčiai.
2.Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos.
3.Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos.
4.Kredito įstaigų palūkanos už saugomas "VILNOJOS" lėšas.
5.Skolinto kapitalo lėšos.
6.Kitos teisėtai gautos lėšos.
4.4.Visuomeninės organizacijos turtas ir lėšos naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos visuomeninės organizacijos "VINOJA" steigėjams ir (arba) nariams.
4.5.Išstojusiems iš visuomeninės organizacijos nariams asmeninės lėšos negrąžinamos.
4.6.Lėšos, esančios "VILNOJOS" žinioje, skiriamos "VILNOJOS" fondui, resursų sudarymui ir jos darbuotojų darbui apmokėti, materialiniam skatinimui.
4.7.Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų visuomeninei organizacijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų  numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos, ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.
4.8.Pasibaigus visuomeninės organizacijos "VILNOJA" veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamos visuomeninės organizacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos visuomeninės organizacijos įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra,- kitoms visuomeninėms organizacijoms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

5. "VILNOJOS" NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.Visuomeninės organizacijos "VILNOJA" nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kuriems yra sukakę18 metų.
5.2.Narių priėmimo klausimą sprendžia "VILNOJOS" direktorius. Nariai priimami pagal raštišką jų prašymą, esant bent vieno visuomeninės organizacijos "VILNOJA" nario rekomendacijai.
5.3.Nariai, nesumokėję metinio nario mokesčio, direktoriaus sprendimu šalinami iš visuomeninės organizacijos.
5.4.Narys turi teisę:
1.Nustatyta tvarka naudotis visuomeninės organizacijos patalpomis, inventoriumi, dalyvauti visuose "VILNOJA" organizuojamuose renginiuose.
2.Rinkti ir būti renkamas į visus vadovaujančius visuomeninės organizacijos organus, teikti jiems pasiūlymus dėl visuomeninės organizacijos "VILNOJA" veiklos.
5.5.Narys privalo:
1.Laikytis visuomeninės organizacijos "VILNOJA" įstatų.
2.Rūpestingai saugoti "VILNOJA" materialinę bazę, prisidėti prie jos išplėtimo.
3.Reguliariai mokėti nustatytą nario mokestį.
5.6.Už "VILNOJOS" įstatų ar valdybos sprendimų nevykdymą, kitus pažeidimus "VILNOJOS" direktorius gali pareikšti nariui įspėjimą arba pašalinti jį iš visuomeninės organizacijos narių. Sprendimas dėl nuobaudos skyrimo gali būti apskųstas visuotiniam narių susirinkimui. Susirinkimo nutarimas yra galutinis.
5.7."VILNOJOS" nariai turi lygias teises.
5.8."VILNOJOS" nariai gali bet kada išstoti iš visuomeninės organizacijos. Tokiu atveju nario mokesčiai ar kitaip organizacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
5.9.Etatiniams "VILNOJOS" darbuotojams drausminių nuobaudų skyrimas vykdomas vadovaujantis darbo įstatymais.

6. VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

6.1."VILNOJOS" aukščiausias organas yra visuotinis narių susirinkimas ir valdymo organai: valdyba ir direktorius.
6.2.Aukščiausias "VILNOJA" organas yra visuotinis narių susirinkimas.
Išimtinei visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:
1.Priimti, keisti ir papildyti įstatus.
2.Skirti ir atšaukti valdybos narius, jos pirmininką ir revizorių.
3.Spręsti filialų, "VILNOJOS" padalinių, fondų steigimo ir jų veiklos nutraukimo, vienijimosi su kitomis visuomeninėmis organizacijomis į sajungas klausimus.
4.Reorganizuoti ar nutraukti "VILNOJOS" veiklą.
5.Tvirtinti valdybos ataskaitą.
6.Spręsti kitus su visuomeninės organizacijos "VILNOJA" veikla susijusius klausimus.
6.3.Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 4 metus. Neeiliniai susirinkimai šaukiami valdybos sprendimu arba reikalaujant direktoriui ar ne mažiau kaip 1/2 "VILNOJOS" narių.
6.4. Apie susirinkimą valdyba priima sprendimą ir praneša raštu nariams ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki susirinkimo datos. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė "VILNOJOS" narių. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, turintis teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek narių susirinktų. Kiekvienas susirinkimo dalyvis turi vieną balsą.
6.5."VILNOJOS" vykdomasis organas yra valdyba, vadovaujanti "VILNOJOS" veiklai tarp susirinkimų. "VILNOJOS" valdybą sudaro 3 nariai, kuriuos 4 metams skiria visuotinis narių susirinkimas. Valdybai vadovauja visuotinio susirinkimo skirtas pirmininkas. Valdyba už veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.
6.6."VILNOJOS" valdyba atlieka šias funkcijas:
6.6.1.Sušaukia visuotinį narių susirinkimą ir sudaro jo darbotvarkę.
6.6.2.Pateikia susirinkimui tvirtinti savo veiklos ataskaitą;
6.6.3. Įgyvendina susirinkimo nutarimus.
6.6.4. Nustato metinį "VILNOJOS" nario mokestį.
6.6.5.Tvarko "VILNOJOS" turtą.
6.6.6.Tvirtina biudžetą, sudarinėja ir tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatas, "VILNOJOS" renginių kalendorinius planus.
6.6.7.Sprendžia klausimus dėl komercinės paskirties įmonių steigimo.
6.6.8. Skiria "VILNOJOS" direktorių.
6.6.9.Atlieka kitas šiuose įstatuose numatytas ir jos kompetencijai priskirtas funkcijas.
6.7."VILNOJOS" valdybos sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia valdybos pirmininko balsas.
6.8."VILNOJOS" direktorius:
6.8.1.Sudaro sutartis ir kitus sandorius.
6.8.2.Pasirašo finansinius dokumentus.
6.8.3.Atstovauja "VILNOJOS" santykiuose su valstybinėmis, visuomeninėmis ir kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei institucijomis.
6.8.4.Sprendžia klausimus dėl narių priėmimo ir pašalinimo, sutarčių pasirašymo.
6.8.5.Priima į darbą samdomus darbuotojus. Sprendžia jų materialinio ir moralinio skatinimo klausimus.
6.9."VILNOJOS" finansinę-ūkinę veiklą kontroliuoja revizorius, skiriamas visuotinio narių susirinkimo 4 metams, kuris už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.
6.10."VILNOJOS" valdyba, direktorius ir revizorius dirba visuomeniniais pagrindais.

7. "VILNOJOS" VEIKLOS PASIBAIGIMAS

7.1."VILNOJOS" veikla gali pasibaigti:
1.Priėmus sprendimą reorganizuoti visuomeninę organizaciją, t.y padalyti į kelias naujas visuomenines organizacijas arba prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos.
2.Įstatuose numatyta tvarka priėmus sprendimą nutraukti veiklą.
3.Teismui priėmus sprendimą nutraukti "VINOJOS" veiklą.
7.2."VILNOJOS" reorganizavimo, taip pat veiklos nutraukimo pagrindus ir tvarką nustato Visuomeninių organizacijų įstatymas ir Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas.
7.3.Jeigu "VILNOJA" prisijungia prie kitos visuomeninės organizacijos, jos turtas ir lėšos atitenka organizacijai, prie kurios prisijungia.
7.4.Įstatuose numatyta tvarka priėmus sprendimą nutraukti "VILNOJOS" veiklą, jos turtas panaudojamas įstatuose nustatyta tvarka, jeigu įstatymu nenustatyta kitaip.

Įstatai patvirtinti 2003 m. liepos 25 d. įvykusiame visuotiniame narių susirinkime.

© Stoneart 2001-2018